МАНЛАЙЛАХ

1. Манлай болох, тэргүүлэх: ажилчид манлайлах (ажилчид тэргүүлэн хошуучлах), манлайлан дэлгэрэнгүй... (бүгдийн түрүүнд байх) - Түмэн ардаа манлайлж, төр улсаа жолоодож... билээ. Д.Сэнгээ. Түүвэр зохиол;


2. Түрүүлэх: тэмцээнд манлайлах (тэмцээнд тэргүүн байр эзлэх).

ажилчид манлайлах ажилчид тэргүүлэн хошуучлах
манлайлан хошуучлах бүгдийн түрүүнд байх
тэмцээнд манлайлах тэмцээнд тэргүүн байр эзлэх