МАНСУУРАЛ

Мансуурах байдал: мансуурал судлал [анагаах] (мансуурах донгийн шалтгаан, эмгэг зэргийг судлан, дэлгэрэнгүй...