МАЛИАДАХ
/ нутгийн аялгуу /

Ташуураар дэлсэх, цохих.