МААПААНТАЙ

Маапаан бүхий: маапаантай зүйл (ээдрээ будилаантай зүйл), маапаантай асуудал (учир дэлгэрэнгүй...

маапаантай зүйл ээдрээ будилаантай зүйл
маапаантай асуудал учир явдлыг олоход хэцүү будилаантай асуудал