МААР III

Тэрэгний нэг хэсэг - Эцэст нь ямаан тэрэгний яйжгай маарыг яйран болгож орхилоо. С.Эрдэнэ. Малын хөлийн тоос.

Ижил үг:

МААР I

МААР II