МААРАХ I

Ажилгүй сул дэмий байх, гиюүрэх: мааран суух (хийх ажилгүй дэмий суух).

Ижил үг:

МААРАХ II