МААРАМБА

1. Төвөд эмнэлгийн эмчилгээний арга ухаанд мэргэшсэн хүнд олгох эрдмийн зэрэг, эмчилгээний арга ухаан нь хий, шар, дэлгэрэнгүй...


2. Энэтхэг, Төвөдийн эмийн дөрвөн үндсийг судалсан эмч лам, оточ: маарамба залрах (оточ явж өнгөрөх), маарамба залах дэлгэрэнгүй...
маарамба залрах оточ явж өнгөрөх
маарамба залах өвчтөнг үзүүлэхийн тулд оточ ламыг залж ирүүлэх
оточ маарамба эмч лам