МААПААНТАХ

Ээдрээ, будилаантай болох: ажил маапаантах (ажил хэрэг хэцүү түвэгтэй болох).