ЛУТ II

Нээлхий, салхивчгүйгээр хийсэн цонх.

Ижил үг:

ЛУТ I

ЛУТ III