ЛОНХГОРДОХ

Хэтэрхий лонхгор болох; лонхгор нь хэтрэх.