ЛАЙВРАХ
/ хуучирсан /

Амь тэмцэх, цухалдах - Лагар загасан мэт яахин, лайвран гасална чи. дэлгэрэнгүй... Алтан товч.