ЛАЙДГАРДАХ

Хэтэрхий лайдгар болох, лайдгарын учир зохисгүйдэх.