ЛАЙДУУЛАХ I

Худгийн усыг шавхуулж, ёроолыг нь цэвэрлүүлэх, лайг арилгуулах.

Ижил үг:

ЛАЙДУУЛАХ II