ЛАЙМУУС

1. Өөрийн бурууг бусдад нялзаах зан: лаймуустай хүн (буруугаа бусдад тохдог зантай хүн);


2. Хүүхдийн зорьсондоо хүрэхээр бусдыг нэхэж дагаад салахгүй улиг зан; лаймуур: лаймуус нь хөдлөх (улиг зан нь хөдлөх, нэхэл дагуул дэлгэрэнгүй...
лаймуустай хүн буруугаа бусдад тохдог зантай хүн
лаймуус нь хөдлөх улиг зан нь хөдлөх, нэхэл дагуул болох