ЛАЙТАХ I

Лай тогтох, хог новштой болох.

Ижил үг:

ЛАЙТАХ II