ЛАЙТАХ II

Лай барчидтай болох, лай ланчигтай болох.

Ижил үг:

ЛАЙТАХ I