КАНИСТЕР

Нарийн хоолойтой амсар, таг, барих бариул бүхий, шингэн зүйл агуулах зориулалттай битүү сав: канистер дэлгэрэнгүй... (нэг канистер дүүрэн хэмжээний бензин), канистертай айраг (канистерт агуулсан айраг).

канистер бензин нэг канистер дүүрэн хэмжээний бензин
канистертай айраг канистерт агуулсан айраг