КАБИНЕТ I

Тусгайлан тоноглосон ажлын өрөө, тасалгаа, тэнхим - Хуучин Заяын хүрээний цогчин дуганы дэргэдэх байшинг дэлгэрэнгүй... О.Намнандорж. Түүвэр зохиол., заах аргын кабинет (заах аргын тэнхим), лингафоны кабинет (хэлний авиа сургахад зориулагдсан тоноглол бүхий өрөө), рентген кабинет (цацрагийн өрөө), сургалтын кабинет (сургалтын өрөө).

заах аргын кабинет заах аргын тэнхим
лингафоны кабинет хэлний авиа сургахад зориулагдсан тоноглол бүхий өрөө
рентген кабинет цацрагийн өрөө
сургалтын кабинет сургалтын өрөө
Ижил үг:

КАБИНЕТ II