КАДМИ
/ хими /

Химийн үндсэн махбод, цайрын хүдэрт байдаг мөнгөн цагаан өнгөтэй, цэнхэрдүү зөөлхөн төмөрлөг - Ялангуяа уран, дэлгэрэнгүй... О.Намнандорж. Түүвэр зохиол.