КАДРИЛЬ

Хос хосоор бүжиглэх бүжиг, мөн бүжгийн ая: кадриль бүжиглэх (нэг зүйл хос бүжиг хийх).