КАДАСТР

1. Газрыг бүртгэн данслах, хайгуул судалгаа хийлгэх, нөөцийг тогтоолгох зорилго бүхий газрын албаны нэгж: дэлгэрэнгүй...


2. Хуулбар, хуудас, лавламж - Газрын кадастрын тухай зөвхөн газар тариалангийнхан төдийгүй жирийн иргэд ч сонирхох болсон байна. дэлгэрэнгүй... усны кадастр (усны лавлагаа).

кадастрын алба газар зохион байгуулалтын алба
усны кадастр усны лавлагаа