ингээд ийн уун үгүй цээжил, бичиж ир

үг дуугүй хий, нэг ч үг үсэг орхилгүй цээжил, бич гэсэн санаа