ИВЭЭХ

1. Гэрэл илчээр гийгүүлэх: халаах;


2. Ач буян, энэрэл өршөөл, хайр тэтгэмж хүртээх: ивээн өршөөх (энэрэн өршөөх), хайрлан ивээх (хайрлан тэтгэх) - дэлгэрэнгүй...
ивээн өршөөх энэрэн өршөөх
хайрлан ивээх хайрлан тэтгэх