ИВЭГ

Догонцох, хазайх зэргээр тэнцвэргүй, хазгай, хэлтгий тогтсон юмны доор түшиг болгон хийх зүйл.