ИВЭРХИЙТЭЙ

Ивэрхий бүхий: ивэрхийтэй сав (цөмөрхийтэй сав, цоорхойтой сав), ивэрхийтэй хүн дэлгэрэнгүй...

ивэрхийтэй сав цөмөрхийтэй сав, цоорхойтой сав
ивэрхийтэй хүн язархай цоройтой хүн