ИВЭГДЭХ

Ивэх үйлд өртөх; ивээстэй болох - Ивээс сайхан ивэгджээ. Яриа.