ИВРЭХ II
Нойтон юм эгшиж хатах: ивэрч хатах (эгшиж хатах).
Ижил үг:

ИВРЭХ I