ИВРЭХ I
1. Юмны цоо үсрэх, цөмрөх, язрах - Хувингийн ёроол иврээд юм тогтохгүй болов. И.Дамбажав. Монгол үгийн дээж;
2. Газрын хөрс доош суух: газар иврэх (газар хонхойн суух).
Ижил үг:

ИВРЭХ II