ИВГЭЭГДЭХ

Ивээгдэх, бусдын энэрэл, өршөөл, хайр тэтгэмж хүртэх - Олны хүчинд ивгээгдэн өсжээ. Яриа.