ИВГЭЭЛ

Ивээл, хайрлан тэтгэх үйлийн нэр - Би хүүгээ төрийн ивгээлээр эрдэм ном сургаж, хүний зэрэгт хүргэлээ. дэлгэрэнгүй... ивгээл өмгөөлөл [хоршоо] (хайр энэрэлдээ багтаасан нь).