ИВЛҮҮЛЭХ II

1. Хөндий юмыг цөмлүүлэх, цоолуулах; ив цохиулах;


2. Нураалгах.

Ижил үг:

ИВЛҮҮЛЭХ I