ИВЛЭГЭХ

Малын төлийг тавин хөхүүлж саамшуулах, саахад дөхөм хөнгөн болгох - Үнээг эрэмбэ дараагаар ивлэгэж саадаг. дэлгэрэнгүй...