И

1. Монгол шинэ үсгийн цагаан толгойн аравдугаар үсэг;


2. Аравдугаар гэсэн утгыг тэмдэглэнэ: гурвын "и" анги (гуравдугаар ангийн аравдугаар бүлэг), и-д дурдсан нь дэлгэрэнгүй...
гурвын "и" анги гуравдугаар ангийн аравдугаар бүлэг
и-д дурдсан нь аравдугаарт дурдсан нь