гурвын "и" анги
гуравдугаар ангийн аравдугаар бүлэг