ИВ II

1. Ивлэх, ивэрхий зэрэг үгийн идэвхгүй язгуурын өмнө хүч нэмэгдүүлэн орно;


2. Цоорох цөмрөхийн утга бүхий үгэнд хүч нэмэгдүүлэх сул үг; цоо, цөм: ив дайрах (цөм дайрах), ив цохих (цөм цохих, дэлгэрэнгүй...
3. Дуу чимээ дуурайсан язгуур, цоорох цөмрөх утга бүхий үйлийн нэр; нүр, пин: ив хийх (пин хийх) - Тэнгэр ив хийтэл сүрхий дэлгэрэнгүй... Яриа.

ив дайрах цөм дайрах
ив цохих цөм цохих, цоо цохих
ив хийх пин хийх
Ижил үг:

ИВ I

ИВ III