АМАРЖИХ

1. Нийтээр амар тайван болох - Олны амаржин дэлгэрэх эрхтэй цагийг үзсэнгүй. дэлгэрэнгүй... амаржин жаргах (амар тайван жаргах);


2. Жирэмсэн эх хүүхдээ төрүүлэх - Их бэр сүүл сарын найманд амаржив. Б.Нямаа. Арандалынхан., дэлгэрэнгүй...
амаржин жаргах амар тайван жаргах
амаржих газар эхчүүдийн хүүхдээ төрүүлэх газар