АМАРЛИУЛАГЧ

Зовлон зүдгүүрийг арилган санаа сэтгэлийг тайвшруулагч.