АМАРМАГЛАХ
1. Амраглах;
2. Амраг юугаа тэсгэлгүй эрэн хүсэх.