АМАРШИГ :
/ хуучирсан /

өчүүхэн амаршиг (өвчин илааршиж бие хөнгөрсөн нь).