АМБАС :
/ яриа /

Амбасын үе (аль эрт үе), амбасын эд зүйл (аль эртний юм, хуучны юм), амбасын дэлгэрэнгүй... (аль эрт болсон хэрэг явдал).

амбасын үе аль эрт үе
амбасын эд зүйл аль эртний юм, хуучны юм
амбасын үед болсон хэрэг явдал аль эрт болсон хэрэг явдал