АМАРМАГ III

Эевэргүүгийн дээд шавардал давхацсан хүллийн нэр.

Ижил үг:

АМАРМАГ I

АМАРМАГ II