АМАРЖУУЛАХ

1. Амар тайван болгох: сэтгэл санааг амаржуулах (сэтгэл санааг амар тайван болгох);


2. Нярайлуулах: эхийг амаржуулах (эхийг амар тайван нярайлуулах) - Эхийг эрүүл энх амаржуулав. П.Хорлоо. Багш.

сэтгэл санааг амаржуулах сэтгэл санааг амар тайван болгох
эхийг амаржуулах эхийг амар тайван нярайлуулах