ЗАЛУУРДАХ

Залуураар залах: онгоц залуурдах (онгоц жолоодох).