ЗАЙМЦАА

1. Займцах хөдөлгөөн;


2. Займцах зантай.