ЗАЗГАНАХ

1. Зазгар юмны үргэлжлэн хөдлөх;


2. Сандрах, тэвдэх, ихэд цочих.