ЗАЖГИНАХ

Балчир хүүхэд, жижиг шувууд зэргийн нарийн дуугаар шулганах.