ЗАВЬЧИН

Завь хөдөлгөн жолоодох хүн, завиар чадамгай сэлэгч.