ЗАВХРУУЛАГЧ

1. Алдаа завхрал гаргагч;


2. Ажил үйлийг дампууруулсан этгээд;
3. Юмыг сураг чимээ алдруулан намжаасан хүн;
4. Хамаг юмаа алдаж үгүй хийгч;
5. Хүнийг завхай, шалиг самуун явдалд хөтлөн оруулагч.