ЗАВЧЛАХ

1. Зав зай ашиглах, чөлөө завсрыг ашиглах: завчлах буух (зайчлан буух, зай чөлөөг олж буух);


2. Аливаа үйлийг зав чөлөө гарган самбаачлан хийх: завчлан сурах (зав зайг ашиглан сурах), завчлан хийх (зай дэлгэрэнгүй...
завчлах буух зайчлан буух, зай чөлөөг олж буух
завчлан сурах зав зайг ашиглан сурах
завчлан хийх зай чөлөөгөөр хийж амжуулах