ЗАВШААНГҮЙ

1. Азгүй, золгүй, хувьгүй: аз завшаангүй (аз заяагүй) - Таныг манай муу бор гэрт морилон ирэхгүй дэлгэрэнгүй... Ж.Пүрэв. Гурван зангилаа., зол завшаангүй (учрал тохиол таарахгүй), хувь завшаангүй (хувь тохиолгүй);


2. Ашиггүй, хонжоогүй, олзгүй - Завшаан эрэхийг хэчнээн оролдовч, завшаангүй үлдэж ч болох бий. “Тоншуул” сэтгүүл;
3. Далимгүй, ташрамгүй, ялдамгүй, ялдаргүй, аянталгүй: завшаангүй болох (далим гарган хийх, амжуулах бололцоогүй болох).

аз завшаангүй аз заяагүй
зол завшаангүй учрал тохиол таарахгүй
хувь завшаангүй хувь тохиолгүй 2. Ашиггүй, хонжоогүй, олзгүй - Завшаан эрэхийг хэчнээн оролдовч, завшаангүй үлдэж ч болох бий. Тоншуул сэтгүүл 3. Далимгүй, ташрамгүй, ялдамгүй, ялдаргүй, аянталгүй завшаангүй болох далим гарган хийх, амжуулах бололцоогүй болох
завшаангүй болох далим гарган хийх, амжуулах бололцоогүй болох